Rheolau

Saesneg

Rheolau Cystadleuaeth Her Godio DVLA

 

Cystadleuaeth Her Godio DVLA (y Gystadleuaeth)
Mae gennym ychydig o reolau (y Rheolau hyn) y bydd angen ichi eu gwybod a’u dilyn os ydych am gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon a drefnir gennym ni, Yr Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, Longview Road, Abertawe, SA6 7JL (DVLA).

Mae’r Rheolau hyn yn cynnwys manylion ynglŷn â sut i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, dyddiadau agor a chau, manylion gwobrau, ac unrhywbeth arall a ystyrir gan y DVLA bod angen ichi wybod amdani drwy gymryd rhan yn y Gystadleuaeth.  Bydd y Rheolau hyn yn gymwys i’r Gystadleuaeth ac felly rydych chi’n addo, drwy gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, dilyn a chael eich rhwymo gan y Rheolau hyn (gallai’r rheolau hyn gael eu diwygio neu eu newid ar unrhyw adeg gan y DVLA gyda rhybudd neu heb rybudd) a gan benderfyniadau’r DVLA, sydd yn derfynol ym mhob mater yn gysylltiedig â’r Rheolau hyn, y Gystadleuaeth, y raffl fawr a/neu’r canlyniadau ac ni fydd unrhyw ohebiaeth neu drafodaeth yn digwydd.

CANIATÂD RHIENI

1.   Cyn ichi gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, mae rhaid i bob ysgol, clwb a grŵp gael caniatâd y rhiant/gwarcheidwad ar gyfer unrhyw blentyn sydd am ymuno â’r tîm  sy’n cymryd rhan yn y Gystadleuaeth.  Anfonir Datganiad Caniatâd Her Godio at bob ysgol, clwb a grŵp wrth ymrestru ar gyfer y gystadleuaeth a esbonnir yn Adran 5 a mae rhaid dychwelyd y ffurflen hon wedi’i chwblhau i’r DVLA.  

PWY ALL GYSTADLU?

2.   Dim ond ysgolion, clybiau neu grwpiau sy’n gweithio gyda phlant 14 oed neu’n iau wedi’u lleoli yng Nghymru sy’n gymwys i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth.  Ni fydd unrhyw gais heb gyfeiriad yng Nghymru yn ddilys.

3.   Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar blant neu oedolion â rhieni/gwarcheidwaid neu aelodau teulu yn gweithio i’r DVLA, neu ar unrhyw gwmni arall yn gysylltiedig â’r Gystadleuaeth.

 

CYFNOD HYRWYDDO

4.   Mae’r Gystadleuaeth yn agor am 00.00yb ar 12/02/2018 (y Dyddiad Agor) a bydd yn cau am 11.59yh ar 12/10/2018 (y Dyddiad Cau).  Cyfeirir at y cyfnod rhwng y Dyddiad Agor a’r Dyddiad Cau yn y Rheolau hyn fel y Cyfnod Hyrwyddo.

 

SUT I YMRESTRU AR GYFER Y GYSTADLEUAETH

5.   I ymrestru ar gyfer y Gystadleuaeth, bydd angen i’r ysgol, clwb neu grŵp wneud y canlynol:

 1. Lawrlwytho’r ffurflen ymrestru gystadleuaeth o’r wefan http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk a’i dychwelyd i itsvc@dvla.gsi.gov.uk.  Bydd eisiau ichi ddarparu’r wybodaeth ganlynol;

 

 1. Enw swyddogol yr ysgol/grŵp neu glwb, Cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.

 2. Enw prif gyswllt, e.e. Prif athro, Athro neu Arweinydd Tîm a’u manylion cyswllt.

 3. Nifer o dîmau fydd yn cystadlu a pha grŵp oedran e.e. 7-11 neu 11-14.  (Amcangyfrif yw hwn a nid oes rhaid bod yn hollol gywir)

 

SUT I GYSTADLU

6.   I gystadlu yn y Gystadleuaeth, bydd angen i’r ysgol, clwb neu grŵp wneud y canlynol;

 1. Gwneud yn siŵr eich bod wedi ymrestru fel a ddisgrifir yn Adran 5.  Nid yw’n bosib cystadlu oni bai eich bod wedi ymrestru.

 2. Dewis eich tîmau.  Gall bob ysgol, grŵp neu glwb gael cymaint o dîmau fel y dymunir.  Mae rhaid bod lleiafswm o ddau (2) blentyn ac uchafswm o chwech (6) phlentyn ym mhob tîm gydag un arweinydd tîm, gall yr arweinydd tîm arwain fwy nag un tîm.  Bydd bob grŵp yn cynnwys grŵp oedran naill ai 7-11 neu 11-14.

 3. Dewis eich thema.  Gall bob tîm ddewis mwy nag un thema os dymunir ond gellir cyflwyno un cais yn unig ar gyfer pob thema.  Os cyflwynir sawl cais am yr un thema gan yr un tîm, bydd y cais cyntaf a dderbynnir yn cael ei gystadlu yn y gystadleuaeth ac anwybyddir pob cais arall ar gyfer y thema honno.  Bydd y themâu ar gael ar y wefan o 19/03/2018 ac anfonir y themâu i bob grŵp cofrestredig o’r amser hwnnw ymlaen.

 4. Ar gyfer tîmau yng ngrŵp oedran 7-11, dylech gynllunio ac adeiladu eich cais yn SCRATCH.

 5. Ar gyfer tîmau yng ngrŵp oedran 11-14, gallwch gynllunio ac adeiladu eich cais yn yr iaith sydd well ichi.

 6. Bydd rhaid i bob tîm, ym mhob grŵp oedran, greu fideo bach o’r tîm (dim mwy na 3 munud) yn disgrifio manylion eich cais a sut ydych chi wedi mynd ati i’w greu.

 7. Cael caniatâd y rhiant/gwarcheidwad ar gyfer pob aelod o’r tîm fel a amlinellir yn Adran 1.

 8. Bydd y DVLA yn anfon ffurflenni cystadlu i bob ysgol, grŵp neu glwb cofrestredig bedair wythnos cyn y dyddiad cau.

 9. Cwblhau’r ffurflen gystadlu a’i dychwelyd i itsvc@dvla.gsi.gov.uk  Bydd eisiau ichi gadarnhau’r wybodaeth ganlynol;

 1. Eich rhif cofrestru

 2. Enw swyddogol yr ysgol/grŵp neu glwb, Cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost.

 3. Enw Arweinydd Tîm a’i fanylion cyswllt.

 4. Enwau Aelodau’r Tîm a ffurflenni caniatâd rhiant ar gyfer bob plentyn.

 5. Grŵp Oedran Tîm e.e. 7-11 neu 11-14.

 6. Pa thema fydd y tîm yn ei chyflwyno.

 

 1. Mae rhaid cwblhau a dychwelyd yr wybodaeth hon inni drwy itsvc@dvla.gsi.gov.uk  gyda’ch cais cystadlu a fideo cyn y dyddiad cau am 11.59yh ar 12/10/2018.  Mae rhaid cofrestru cyn i’r amser y bydd y DVLA yn anfon y ffurflenni cofrestru er mwyn bod yn gymwys i gystadlu yn y cystadlaethau.  Anwybyddir ceisiadau a dderbynnir nad ydynt wedi’u cofrestru’n ddilys.

 2. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir y tu allan i’r Cyfnod Hyrwyddo yn ddilys.  Nid yw’r DVLA yn gyfrifol os bydd eich cais yn mynd ar goll, yn cael ei oedi, camgyfeirio, neu difrodi neu os cewch chi broblemau technegol wrth geisio cymryd rhan yn y Gystadleuaeth.

Am wybodaeth llawn am y gystadleuaeth, gweler gwefan http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk

 

DEWIS ENILLYDD

7.   Barnir pob cais dilys gan Code Club a fydd yn darparu rhestr fer o;

 

 1. bedwar (4) terfynwr o’r grŵp oedran 7-11 a

 2. bedwar (4) terfynwr o’r grŵp oedran 11-14

a fydd yn mynd trwodd i’r Rownd Derfynol y Gystadleuaeth.  Bydd penderfyniad y Code Club yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn digwydd ynglŷn â dewis y Terfynwyr.

8. Caiff y Terfynwyr eu hysbysu erbyn 3:30YP ar 12 Tachwedd 2018 ar yr hwyraf.

9. Mae gan y DVLA hawl i ddewis Terfynwr arall os:

c)  nad yw’r DVLA yn gallu cysylltu â Therfynwr neu

d)  os nad yw rhieni/gwarcheidwaid Terfynwr

 

 1. Yn cytuno i’r Rheolau hyn;

 2. Eisiau i’r Terfynwr dderbyn y wobr;

 3. Yn rhoi eu caniatâd fel y gellir gofyn amdani gan y DVLA o fewn amser rhesymol.

 

10. Cynhelir y Rownd Derfynol yng Nghanolfan Datblygu Richard Ley yn Abertawe ar 4 Rhagfyr 2018 am 10:00yb.  Dyma gyfeiriad y digwyddiad;

 

Canolfan Datblygu Richard Ley

Upper Fforest Way

Cwm Tawe

Llansamlet

Abertawe

SA7 0AN

 

11. Bydd y DVLA yn ystyried darparu cludiant i’r Terfynwyr gyrraedd y digwyddiad yn Abertawe pe bai’r terfynwyr yn wynebu problemau yn cyrraedd y digwyddiad.  

12. Bydd pob tîm yn cyflwyno ei gais i banel o farnwyr gwadd arbennig.  Bydd y ceisiadau gorau yn derbyn gwobr a Thystysgrif. Bydd penderfyniad y barnwyr yn un terfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth yn digwydd ynglŷn â dewis yr enillwyr.

13. Dyfarnir y gwobrau ar y diwrnod.

 

GWOBRAU’R GYSTADLEUAETH

14. Mae un (1) gwobr gyntaf, un (1) ail wobr ac un (1) trydedd wobr i’w hennill yn y Gystadleuaeth ac un (1) gwobr ail orau ar gyfer bob grŵp oedran.

15. Gweler yr holl wobrau isod a bydd pob gwobr, ac eithrio lle datgenir, ar gyfer Cyfarpar TG ar gyfer yr ysgol, clwb neu grŵp a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.

 

Dyfarniad

Dyfarnwyd y Wobr i

Gwobr Grŵp Oedran 7-11

Gwobr Grŵp Oedran 11-14

Gwobr 1af

Ysgol/Clwb/Grŵp

Gwerth £ 2000.00

Gwerth £ 2000.00

2il Wobr

Ysgol/Clwb/Grŵp

Gwerth £ 1500.00

Gwerth £ 1500.00

3edd Wobr

Ysgol/Clwb/Grŵp

Gwerth £ 1000.00

Gwerth £ 1000.00

Ail Orau

Ysgol/Clwb/Grŵp

Gwerth £ 750.00

Gwerth £ 750.00

 

16. Mae’r gwobrau fel y datgenir ac ni ellir eu cyfnewid na’u trosglwyddo.  Ni chynigir unrhyw ddewisiadau arian parod amgen.

 

Y RAFFL FAWR

17. Mae raffl fawr i ennill Cyfarpar TG ar gyfer ysgolion, clybiau a grwpiau.  Mae rhaid bod un o’r canlynol yn gymwys er mwyn cymryd rhan yn y raffl fawr.  Mae rhaid bod eich Ysgol, Clwb neu Grŵp wedi;

 

 1. Gwneud cais dilys i gymryd rhan yn y gystadleuaeth heb fod yn un o’r terfynwyr.

 2. Archebu tocyn i’ch Ysgol, Clwb neu Grŵp fynychu’r digwyddiad Diwrnod Dyfarnu Gwobrau i’w gynnal yng Nghanolfan Datblygu Richard Ley (RLDC), Abertawe ac wedi bod yn bresennol ar y diwrnod.  Dyma gyfeiriad y digwyddiad:

 

Canolfan Datblygu Richard Ley

Upper Fforest Way

Cwm Tawe

Llansamlet

Abertawe

SA7 0AN

 

 1. Archebu tocyn i’ch Ysgol, Clwb neu Grŵp fynychu’r digwyddiad Diwrnod Dyfarnu Gwobrau trwy ffrwd we neu gynhadledd fideo ac wedi bod yn bresennol.

 

18. Bydd tocynnau am ddim ar gael ar 14/05/2018 gyda manylion llawn ynglŷn â sut i’w cael ar y wefan hon http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk

19. Penderfynir nifer y gwobrau a gwerth bob un cyn dyddiad cau’r gystadleuaeth.

20. Bydd y raffl yn digwydd yn ystod Diwrnod Dyfarnu Gwobrau.

 

Y GWOBRAU A’R RAFFL FAWR

21. Os na all y DVLA neu unrhyw ddarparwr gwobrau trydydd parti yn medru darparu’r gwobrau neu unrhyw ran ohonynt, mae gan y DVLA hawl i ddyfarnu gwobr arall o’r un gwerth neu werth mwy.  Gallai’r gwobrau fod yn amodol ar delerau ac amodau ychwanegol gan y cynhyrchwr neu’r cyflenwr.

22. Mae’r DVLA yn cadw’r hawl i ganslo’r Gystadleuaeth hon ar unrhyw adeg neu i fyrhau’r amser ar gyfer cymryd rhan yn y Gystadleuaeth yn ystod y Cyfnod Hyrwyddo, os yw’r DVLA yn ystyried bod ei angen yn ei farn resymol, neu os bydd amgylchiadau’n codi tu allan i reolaeth y DVLA.  Os bydd yr amser ar gyfer cymryd rhan yn y Gystadleuaeth yn cael ei dorri’n fyr yn ystod y Cyfnod Hyrwyddo, caiff yr enillwyr eu dewis yn unol â’r Rheolau o’r holl geisiadau cymwys a dderbyniwyd cyn y fath ddyddiad terfynu.

23. Efallai y ceir digwyddiadau yn golygu bod dyfarnu’r gwobrau (neu unrhyw ran ohonynt) yn amhosibl oherwydd rhesymu tu allan i reolaeth resymol y DVLA.  Ni fydd y DVLA yn atebol neu’n gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a brofir gan y Terfynwyr, Enillwyr y gystadleuaeth neu enillwyr y Raffl Fawr os na fyddant yn derbyn y gwobrau (neu unrhyw ran ohonynt) o ganlyniad i unrhyw ddigwyddiad o’r fath.  Yn benodol, ni fydd unrhyw oblygiad ar y DVLA i roi unrhyw wobr amgen, arian parod cyfwerth neu ddarparu unrhyw iawndal arall.

24. Os ydych yn un o’r prif enillwyr gwobrau fel y dengys yn adran 15, bydd angen ichi ddarparu rhestr o’ch gofynion TG i’r DVLA.  Bydd y DVLA yn prynu’r eitemau hyn ar eich rhan i werth y wobr wedi’i dyfarnu a threfnu bod yr eitemau yn cael eu danfon yn uniongyrchol i’ch ysgol/grŵp neu glwb.  Er mwyn osgoi amheuon, nid yw’r DVLA yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf personol o ganlyniad i brynu’r eitemau hyn. Mae atebolrwydd o dan yr amgylchiadau hyn yn aros gyda darparwr y cit.  Y cyswllt ar gyfer pob ymholiad yn dilyn derbyn eich gwobrau fydd itsvc@dvla.gsi.gov.uk

25. Os yw eich gwobr yn cynnwys talebau, bydd y DVLA yn darparu talebau anrheg TG at ddiben prynu cyfarpar TG yn unig ar gyfer eich ysgol/clwb/sefydliad na ellir eu cyfnewid/trosglwyddo ymlaen am arian parod. Bydd angen i’r enillwyr ddarparu tystiolaeth i’r DVLA ar gyfer yr holl nwyddau a brynir gyda thalebau’r wobr (derbynneb), o fewn 30 diwrnod o’u prynu.
Pan ddefnyddiwch y talebau i brynu’r cit, bydd eich hawliau o dan Ddeddf Gwarantu a Hawliau Defnyddwyr 2015 yn aros rhyngoch chi a darparwr y cit TG.
Er mwyn osgoi amheuon, nid yw’r DVLA yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf personol o ganlyniad i brynu’r nwyddau gyda’r talebau. Mae atebolrwydd o dan yr amgylchiadau hyn yn aros gyda darparwr y cit. Y cyswllt ar gyfer pob ymholiad yn dilyn derbyn eich talebau fydd itsvc@dvla.gsi.gov.uk.

26. Os yw eich gwobr yn cynnwys Cyfarpar TG, bydd y DVLA yn darparu cit fel rhan o’r Raffl Fawr a roddwyd gan noddwyr y gystadleuaeth.  Gofynnir ichi gadarnhau eich bod wedi derbyn y cit ar y diwrnod rydych chi’n ei dderbyn, a chadarnhau ei fod mewn trefn weithio dda o fewn 5 diwrnod gweithio. Os na fyddwch chi’n gallu gwneud hyn, dylech chi hysbysu’r DVLA ar unwaith. Bydd y dyddiad y cadarnhewch dderbyniad yn gweithredu fel dyddiad dechrau cyfnod y gwarantiad.

Os byddwch chi’n profi unrhyw broblemau a gynhwysir o dan Ddeddf Gwarantu a Hawliau Defnyddwyr  2015, rheolir y rhain gan y DVLA gyda’r cyflenwr a roddodd y cit.
Er mwyn osgoi amheuon, nid yw’r DVLA yn atebol am unrhyw golled, difrod neu anaf personol o ganlyniad i’r cit a ddarperir. Mae atebolrwydd o dan yr amgylchiadau hyn yn aros gyda darparwr y cit. Y cyswllt ar gyfer pob ymholiad yn dilyn derbyn eich cit fydd itsvc@dvla.gsi.gov.uk.

 

CYFFREDINOL

27. Caiff pob newid i’r Rheolau ei bostio mewn telerau ac amodau adolygedig yn http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk

28. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych chi’n cytuno y gall pob cais gael ei ddefnyddio, newid neu ddosbarthu heb unrhyw gost, naill ai nawr neu yn y dyfodol, gan unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n dymuno gwneud hynny.

29. Ni fydd y DVLA yn atebol ichi am unrhyw oedi neu fethiant (ai’n gyfan neu’n rhannol) wrth gynnal ei oblygiadau ynghylch y Gystadleuaeth oherwydd amgylchiadau tu allan i reolaeth resymol y DVLA. Chi fydd yn gwbl gyfrifol am unrhyw gostau a godir gennych o ganlyniad i’r fath oediadau a/neu fethiannau. 

30. Ni fydd y DVLA yn atebol ichi am unrhyw golled, difrod neu anaf personol ta waeth sut achoswyd hi (gan gynnwys heb gyfyngiad mewn contract , y gyfraith gamweddau neu ddyletswydd statudol) mewn cysylltiad  â’r Gystadleuaeth a/neu wobrau.

31. Wrth gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych chi’n cytuno eich bod chi, fel Arweinydd y Tîm, wedi cael caniatâd rhieni/gwarcheidwaid a darparu’r DVLA gyda’r Datganiad Caniatâd Her Godio.  Gall y DVLA ddefnyddio mewn unrhyw a phob cyfryngau, yn unol â’r Datganiad Caniatâd Her Godio, enwau, ffotograffau a/neu recordiadau o’r tîm ac unrhyw ddatganiad a wneir gan aelodau’r tîm, a chais y tîm i’r Gystadleuaeth.

32. Mae’r DVLA yn cadw’r hawl i ddiwygio neu newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg gyda rhybudd neu heb rybudd.