Sut i Gystadlu

Saesneg

Os ydych yn dymuno cymryd rhan mae yna ychydig o gamau sydd angen eu gwneud.

Yn gyntaf, mae’n rhaid i ffurflen gystadlu tîm, dolen isod, gael ei chwblhau a’i chyflwyno gyda’ch cais. Rhaid i’r Telerau ac Amodau gael eu derbyn ac maen nhw ar gael ichi eu darllen a/neu eu lawrlwytho.

Yn ail, rhaid cyflwyno eich cais drwy e-bost DVLACodeChallenge@digital.dvla.gov.uk  gyda’r llinell bwnc “Her Godio’r DVLA 2017” heb fod yn hwyrach na 23:59 ar ddydd Gwener, 6 Hydref 2017.

Mae’n rhaid i’ch cais tîm gynnwys y canlynol:

 1. ffilm fer 3 munud i arddangos sut feddyliodd y grŵp am y syniad, gynllunio a chreu’r gêm

 2. y gêm SCRATCH 2 (ffeil SB2)

 3. ac yn olaf Ffurflen Gystadlu Tim

Rhaid i’ch gêm gael dyluniad gwreiddiol a allai fod ar ffurf gêm, cwcis neu animeiddiad. Yr unig iaith godio y gellir ei defnyddio i greu’r gêm yw SCRATCH 2.

Bydd angen i chi gynnwys tystiolaeth o’ch cod SCRATCH 2 e.e. sgrinluniau, neu ffotograffau o’r cynnyrch terfynol, dyluniad y gêm. Pethau i’w hadeiladu i mewn i’ch ffilm 3 munud yw:

 • Sut olwg oedd arni cyn dechrau codio?
 • Oes gennych chi unrhyw gymeriadau?
 • Sut wnaethoch chi benderfynu beth oedd y prosiect yn mynd i’w gyflawni? 
 • Myfyrdod (Sut wnaethoch chi benderfyniadau fel tîm?
 • Trafodwch gyfrifoldeb tîm pob aelod o’ch tîm
 • Pa gamau wnaethoch chi eu cymryd i greu’r gêm?
 • Wnaethoch chi unrhyw newidiadau, os felly, pa newidiadau wnaethoch chi?
 • Beth ddysgoch chi wrth greu’r prosiect terfynol?).

Ar gyfer rownd derfynol yr her, gallwch chi enwebu cymaint o dimau o ddau i bum person ifanc o’ch ysgol gynradd, llyfrgell neu Grŵp Clwb Codio Cymunedol ag sydd eu hangen.

Bydd pob grŵp yn gallu nodi cymaint o themâu ag sydd arnyn nhw eu hangen, ond dim ond unwaith ar gyfer pob thema. Mae hyn yn golygu gall pob tîm gael cyfanswm o bedwar cais, un ar gyfer pob thema ond nid pedwar cais am bob thema.

Rhaid i bob grŵp fod rhwng 7 ac 11 oed ac yn gallu mynychu digwyddiad diwrnod yr her derfynol a gwobrau ar 28 Tachwedd 2017.

Gan fydd y timau ar y rhestr fer yn cael eu ffotograffio a/neu ffilmio yn ystod y diwrnod hwnnw, bydd angen llofnodi’r holl ddogfennau perthnasol ynghylch caniatâd rhieni o flaen llaw.

Mae’n bwysig bod hwn yn grŵp gallu cymysg. Dim ond ceisiadau tîm y gellir eu derbyn i’r her ac mae’n rhaid i bob cais tîm ddarparu cyswllt ag Athro neu Arweinydd Tîm, a chael cefnogaeth eu hysgol neu sefydliad, cyn cystadlu.

Bydd yr her yn galluogi disgyblion sydd â diddordeb i ddatblygu eu sgiliau datrys problemau, cyfathrebu a gwaith tîm yn ogystal â gwella eu gwybodaeth ynghylch rhaglennu cyfrifiadurol mewn ffordd ddifyr ac arloesol.

Pethau i’w hystyried wrth greu eich gêm yw:

 • Ydy’ch gêm yn arloesol?
 • Fydd pobl eisiau ei chwarae?
 • Beth sy’n gwneud eich gêm chi’n wahanol?
 • Sut fyddwch chi’n sicrhau y bydd pobl eraill eisiau chwarae’ch gêm?
 • Gwnewch i’ch gêm ymddangos yn ddifyr a byddwch yn greadigol!

Pethau i’w hystyried wrth ffilmio’ch prosiect yw:

 • Beth mae’r thema’n ei olygu ei chi
 • Sut wnaethoch chi ddod o hyd i’ch syniad am y gêm?
 • Ar gyfer pwy mae’r gêm?
 • Pwy sydd yn eich tîm? 
 • Sut wnaethoch chi greu’r gêm?

Caiff y pum tîm ar y rhestr fer eu hysbysu erbyn 3:30pm ar ddydd Llun, 6 Tachwedd 2017. Yna gwahoddir timau ar y rhestr fer i fynychu diwrnod gwobrwyo Her Godio DVLA 2017 yn y Theatr Ddigidol DVLA yng Nghanolfan Ddatblygu Richard Ley (RLDC) yn Abertawe ar 28 Tachwedd 2017, lle bydd pob tîm yn cael y cyfle i arddangos eu cais i academwyr a barnwyr gwadd arbennig. Bydd Lucy Owen (Cyflwynydd Newyddion BBC ac X Ray) yn cyflwyno’r digwyddiad. Bydd y ceisiadau gorau’n derbyn gwobrau a bydd pob tîm yn derbyn Tystysgrif Presenoldeb.

Drwy gystadlu yn y gystadleuaeth, byddwch yn cael eich cynnwys yn awtomatig yn y raffl fawr.

Ffurflen & Taflenu