Rheolau

Saesneg

Rheolau Cystadleuaeth Her Godio’r DVLA

Cystadleuaeth Her Godio’r DVLA (y Gystadleuaeth)

Mae gennym ychydig o reolau (y Rheolau hyn) bydd angen ichi eu gwybod a’u dilyn pan fyddwch chi’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth hon a redir gennym ni, YR Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau, Longview Road, Abertawe, SA6 7JL (DVLA)

Mae’r Rheolau hyn yn cynnwys manylion ynghylch sut i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, dyddiadau agor a chau, manylion ynghylch gwobrau, ac unrhywbeth arall mae DVLA yn ystyried bod angen ichi ei wybod am gymryd rhan yn y Gystadleuaeth. Bydd y Rheolau hyn yn gymwys i’r Gystadleuaeth a thrwy gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, rydych chi’n addo dilyn a chael eich rhwymo gan y Rheolau hyn (a allai gael eu diwygio neu eu hamrywio ar unrhyw adeg gan DVLA gyda neu heb rybudd) a gan benderfyniadau DVLA, sy’n derfynol ym mhob mater yn perthyn i’r Rheolau hyn, y Gystadleuaeth, y raffl fawr a/neu’r canlyniadau ac nid ymgymerir ag unrhyw ohebiaeth neu drafodaeth. 

CYDSYNIAD RHIENI

1. Cyn ichi gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, mae’n rhaid i bob ysgol, clwb a grŵp gael caniatâd y rhiant/gwarcheidwad i unrhyw blentyn ymuno â thîm sy’n cymryd rhan yn y Gystadleuaeth. 

PWY ALL GYSTADLU?

2. Dim ond ysgolion, clybiau neu grwpiau sy’n gweithio gyda phlant 11 oed neu’n iau wedi’u lleoli yng Nghymru sy’n gymwys i gymryd rhan yn y Gystadleuaeth. Fydd unrhyw gais heb gyfeiriad yng Nghymru ddim yn ddilys. 

3. Does dim cyfyngiadau ar blant neu oedolion y mae eu rhieni/gwarcheidwaid neu aelodau teulu’n gyflogeion DVLA, neu unrhyw gwmni arall yn gysylltiedig â’r Gystadleuaeth.

CYFNOD HYRWYDDO

4. Mae’r Gystadleuaeth yn agor am 00.00yb ar 12/06/2017 (y Dyddiad Agor) a bydd yn cau am 11.59yh ar 06/10/2017 (y Dyddiad Cau). Cyfeirir at y cyfnod rhwng y Dyddiad Agor a’r Dyddiad Cau yn y Rheolau hyn fel y Cyfnod Hyrwyddo. 

SUT I GYSTADLU

5. I  gymryd rhan yn y Gystadleuaeth, bydd angen i’r ysgol, clwb neu grwpiau wneud y dilynol:

  • Mynd i’r wefan yn http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk a lawrlwytho gwybod y gystadleuaeth.
  • Cael cydsyniad y rhiant/gwarcheidwad ar gyfer pob aelod o’r tîm.
  • Dewis y thema rydych chi  eisiau creu gêm amdani; gallwch chi ddewis mwy nag un thema os ydych chi eisiau ond gallwch chi gyflwyno un cais yn unig ar gyfer pob thema. Os cyflwynir ceisiadau lluosog am yr un thema gan yr un ysgol, clwb neu grŵp, bydd y cais cyntaf a dderbynnir yn mynd i mewn i’r gystadleuaeth ac anwybyddir pob cais arall ar gyfer y thema honno. 
  • Adeiladu’ch gêm gyda Scratch, creu fideo bach i’r tîm (heb fod yn hwy na 3 munud) yn disgrifio  manylion ynghylch eich gêm a sut rydych chi wedi’i gwneud.
  • Mynd i’r wefan yn http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk ac lawrlwytho a chwblhau’r ffurflen gystadlu ar gyfer eich tîm a’i dychwelyd gyda’ch ffurflen gystadlu at dvlacodechallenge@digital.dvla.gov.uk cyn y dyddiad cau.
  • Fydd ceisiadau a dderbynnir y tu allan i’r Cyfnod Hyrwyddo ddim yn ddilys. Dydy DVLA ddim yn gyfrifol os caiff eich cais ei golli, oedi, camgyfeirio, niweidio neu os profwch chi broblemau technegol wrth geisio cymryd rhan yn y Gystadleuaeth.

DEWIS ENILLYDD

6. Barnir pob cais dilys gan Code Club a fydd yn darparu rhestr fer o bum (5) terfynwr i fynd trwodd i Rownd Derfynol y Gystadleuaeth. Bydd penderfyniad Code Club yn derfynol ac nid ymgymerir ag unrhyw ohebiaeth ynghylch dewis y Terfynwyr.

7. Caiff y Terfynwyr eu hysbysu heb fod yn hwyrach na 3:30 YH ar 06/11/2017.

8. Mae gan DVLA yr hawl i ddewis Terfynwr amgen os: 

Na all DVLA gysylltu â Therfynwr neu 
Dydy rhieni/gwarcheidwaid Terfynwr ddim yn
Cytuno i’r Rheolau hyn;
Eisiau i’r Terfynwr dderbyn y wobr;
Rhoi eu cydsyniad fel y gallai DVLA ei ofyn o fewn amser rhesymol.

9. Cynhelir y Rownd Derfynol yng Nghanolfan Ddatblygu Richard Ley yn Abertawe ar 28ain Tachwedd 2017 am 10:00 YB. Cyfeiriad y digwyddiad yw:

Canolfan Ddatblygu Richard Ley 
Upper Fforest Way,
Cwm Tawe,
Llansamlet,
Abertawe.
SA7 0AN

10. Lle mae’n bosibl bydd DVLA yn darparu cludiant i’r Terfynwyr i’r lleoliad yn Abertawe ac i ffwrdd a chyfeiriad yr Ysgol, Clwb neu Grŵp. 

11. Bydd pob tîm yn arddangos eu cais i banel o farnwyr gwadd arbennig. Bydd y ceisiadau gorau’n derbyn gwobr a Thystysgrif. Bydd penderfyniad y barnwyr yn derfynol ac nid ymgymerir ag unrhyw ohebiaeth ynghylch dewis yr enillwyr.

12. Dyfarnir y gwobrau ar y dydd.

GWOBRAU’R GYSTADLEUAETH

13. Mae un (1) wobr gyntaf, un (1) ail wobr ac un (1) trydedd wobr i’w hennill yn y Gystadleuaeth a dwy (2) wobr ail orau. 

14. Cyflwynir y gwobrau isod a bydd pob gwobr, ac eithrio lle datgenir, ar gyfer yr ysgol, clwb neu grŵp a gymerodd ran yn y gystadleuaeth.
 

Dyfarniad Dyfarnwyd y Wobr I Gwobr
Gwobr 1af Ysgol/Clwb/Grŵp Cyfarpar TG hyd at werth £3000.00
2il Wobr Ysgol/Clwb/Grŵp Cyfarpar TG hyd at werth £2000.00
3edd Gwobr Ysgol/Clwb/Grŵp Cyfarpar TG hyd at werth £1000.00
Ail Orau Ysgol/Clwb/Grŵp Cyfarpar TG hyd at werth £750.00
Ail Orau Ysgol/Clwb/Grŵp Cyfarpar TG hyd at werth £750.00

15. Mae’r gwobrau fel y datgenir ac ni ellir eu cyfnewid na’u trosglwyddo. Ni chynigir unrhyw ddewisiadau arian parod amgen.

Y RAFFL FAWR

16. Mae raffl fawr i ennill Cyfarpar TG ar gyfer ysgolion, clybiau a grwpiau. I gymryd rhan yn y raffl fawr mae’n rhai i un o’r dilynol fod yn gymwys. Mae eich Ysgol, Clwb neu Grŵp wedi:

Gwneud cais dilys i gymryd rhan yn y gystadleuaeth heb fod yn un o’r pump terfynwr.
Archebu tocyn i’ch Ysgol, Clwb neu Grŵp fynychu’r digwyddiad Dydd Barnu i’w gynnal yng Nghanolfan Ddatblygu Richard Ley (RLDC) Abertawe ac wedi bod yn bresennol ar y dydd. Cyfeiriad y digwyddiad yw:

Canolfan Ddatblygu Richard Ley 
Upper Fforest Way,
Cwm Tawe,
Llansamlet,
Abertawe.
SA7 0AN

Archebu tocyn i’ch Ysgol, Clwb neu Grŵp gymryd rhan yn y digwyddiad Dydd Barnu trwy ffrwd we neu fideogynhadledd ac wedi bod yn bresennol.

17. Mae tocynnau ar gael ar y wefan Eventbrite https://www.eventbrite.co.uk/e/dvla-code-challenge-for-children-aged-7-11-tickets-34649813525

18. Penderfynir nifer y gwobrau a gwerth pob un cyn dyddiad cau’r gystadleuaeth. 

19. Bydd y raffl yn digwydd yn ystod diwrnod y digwyddiad i’r Terfynwyr. 

Y GWOBRAU A’R RAFFL FAWR

20. Os na all DVLA neu unrhyw ddarparwr trydydd parti o wobr ddarparu’r gwobrau neu unrhyw ran ohonyn nhw, mae gan DVLA yr hawl i ddyfarnu gwobr arall o’r un gwerth neu werth mwy. Gallai’r gwobrau fod yn amodol ar delerau ac amodau ychwanegol gan y gweithgynhyrchydd neu’r cyflenwr.

21. Mae DVLA yn cadw’r hawl i ganslo’r Gystadleuaeth hon ar unrhyw adeg neu i fyrhau’r amser ar gyfer cymryd rhan yn y Gystadleuaeth yn ystod y Cyfnod Hyrwyddo, os yw DVLA yn ystyried bod ei angen yn ei farn resymol, neu os bydd amgylchiadau’n codi o’r tu allan i reolaeth DVLA. Os bydd yr amser ar gyfer cymryd rhan yn y Gystadleuaeth yn cael ei dorri’n fyr yn ystod y Cyfnod Hyrwyddo, caiff yr enillwyr eu dewis yn unol â’r Rheolau o’r holl geisiadau cymwys a dderbyniwyd cyn y fath ddyddiad terfynu. 

22. Efallai y ceir digwyddiadau sy’n golygu bod dyfarnu’r gwobrau (neu unrhyw ran ohonyn nhw) yn amhosibl oherwydd rhesymau y tu hwnt i reolaeth resymol DVLA. Ni fydd DVLA yn atebol neu’n gyfrifol am unrhyw golled neu niwed a ddioddefir gan y Terfynwyr, Enillwyr y gystadleuaeth neu enillwyr y Raffl Fawr os na fyddan nhw’n derbyn y gwobrau (neu unrhyw ran ohonyn nhw) o ganlyniad i unrhyw ddigwyddiad o’r fath. Yn arbennig, ni fydd unrhyw oblygiad ar DVLA i roi unrhyw wobr amgen, arian parod cyfwerth neu ddarparu unrhyw iawndal arall.

23. Os yw eich gwobr yn cynnwys talebau bydd DVLA yn darparu talebau anrheg TG dim ond at ddiben prynu cyfarpar TG ar gyfer eich ysgol/clwb/sefydliad na ellir eu cyfnewid/trosglwyddo ymlaen am arian parod. Bydd angen i’r enillwyr ddarparu tystiolaeth i DVLA ar gyfer yr holl nwyddau a brynir gyda thalebau’r wobr (derbynneb), o fewn 30 diwrnod o’ch pryniad.
Pan ddefnyddiwch y talebau i brynu’r cit, bydd eich hawliau o dan Ddeddf Gwarantu a Hawliau Defnyddwyr 2015 yn aros rhyngoch chi a darparwr y cit TG.
Er mwyn osgoi amheuon, dydy DVLA ddim yn atebol am unrhyw golled, niwed neu anaf personol o ganlyniad i’r pryniadau trwy’r talebau. Mae atebolrwydd o dan yr amgylchiadau hyn yn aros gyda darparwr y cit. Y cyswllt ar gyfer pob ymholiad yn dilyn derbyn eich talebau fydd ITSVC@dvla.gsi.gov.uk.

24. Os yw eich gwobr yn cynnwys Cyfarpar TG bydd DVLA yn darparu cit fel rhan o’r Raffl Fawr a roddwyd gan noddwyr y gystadleuaeth.
Gofynnir ichi gadarnhau eich bod wedi derbyn y cit ar y diwrnod rydych chi’n ei dderbyn, a chadarnhau ei fod mewn trefn weithio dda o fewn 5 diwrnod gweithio. Os na fyddwch chi’n gallu gwneud hyn, dylech chi hysbysu DVLA ar unwaith. Bydd y dyddiad y cadarnhewch dderbyniad yn gweithredu fel dyddiad dechrau cyfnod y gwarantiad.

Os byddwch chi’n profi unrhyw broblemau a gwmpasir o dan Ddeddf Gwarantu a Hawliau Defnyddwyr  2015, rheolir y rhain gan DVLA gyda’r cyflenwr a roddodd y cit.
Er mwyn osgoi amheuon, dydy DVLA ddim yn atebol am unrhyw golled, niwed neu anaf personol o ganlyniad i’r pryniadau trwy’r talebau. Mae atebolrwydd o dan yr amgylchiadau hyn yn aros gyda darparwr y cit. Y cyswllt ar gyfer pob ymholiad yn dilyn derbyn eich talebau fydd ITSVC@dvla.gsi.gov.uk.

CYFFREDINOL

25. Caiff pob newid i’r Rheolau ei bostio mewn telerau ac amodau adolygedig yn http://dvlacodechallenge.dvla.gov.uk 

26. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych chi’n cytuno y gall pob cais gael ei ddefnyddio, newid neu ddosbarthu heb unrhyw gost, naill ai nawr neu yn y dyfodol, gan unrhyw unigolyn neu sefydliad sy’n dymuno gwneud hynny.
 
27. Fydd  DVLA ddim yn atebol ichi am unrhyw oediadau neu fethiant (ai’n gyfan neu’n rhannol) wrth gynnal ei oblygiadau ynghylch y Gystadleuaeth oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i reolaeth resymol DVLA. Chi fydd yn gwbl gyfrifol am unrhyw gostau a dynnir gennych o ganlyniad i’r fath oediadau a/neu fethiannau. 

28. Fydd  DVLA ddim yn atebol ichi am unrhyw golled, niwed neu anaf personol ta waeth sut y’i achoswyd (gan gynnwys heb gyfyngiad mewn contract , y gyfraith gamweddau neu ddyletswydd statudol) mewn cysylltiad  â’r Gystadleuaeth a/neu wobrau.
 
29. Trwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth rydych chi’n cytuno eich bod chi, fel Arweinydd y Tîm, wedi cael cydsyniad rhieni/gwarcheidwaid y gall DVLA ddefnyddio, mewn unrhyw a phob un o’r cyfryngau nawr ac yn y dyfodol fel ei gilydd fel mae DVLA, yn ei farn ei hunan, yn ystyried ei fod yn addas, ffotograffau a/neu recordiadau o’r tîm ac unrhyw ddatganiad a wneir gan aelodau’r tîm, a chais y tîm i’r Gystadleuaeth heb daliad neu gydsyniad pellach os cewch eich datgan fel terfynwr.